Przejdź do treści

Ogólne warunki świadczenia usługi dostępu do systemu “Spektrum”

WSTĘP

1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi dostępu do aplikacji „Spektrum”, zwane dalej „Warunkami”, zostały
sporządzone między innymi w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,poz.1204z późn.zm.) oraz ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Warunkach usługi jest Netz Data sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nad Stawem 7, wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165270; NIP 5851397106, REGON 192899394, kapitał zakładowy w wysokości 101 000 PLN, zwana dalej „Usługodawcą”.

3. Na podstawie niniejszych Warunków Usługodawca będzie świadczył usługę wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą. Usługodawca nie wyklucza możliwości świadczenia usługi na rzecz konsumentów, jednak w takiej
sytuacji warunki świadczenia usług będą uzgadniane indywidualnie.

§ 1. [ Definicje ]

Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o:

1. Spektrum – należy przez to rozumieć system informatyczny składający się z Modułów zaprojektowanych w celu wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem Usługobiorcy, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);

2. Usłudze – należy przez to rozumieć, świadczoną w dwóch wariantach w zależności od Zamówienia usługę dostępu do Spektrum świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (online), przy wykorzystaniu serwerów należących do Usługodawcy lub udostępnienie Spektrum do korzystania na urządzeniach informatycznych należących do Usługobiorcy (offline);

3. Modułach – należy przez to rozumieć części systemu Spektrum (Dokumenty, Obiegi, Kontrahenci, Pulpit Użytkownika lub inne dodatkowe jak również części modułów oraz dodatkowe funkcjonalności), które w zależności od treści Zamówienia
zostaną udostępnione Użytkownikom;

4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która uzyskała dostęp do Usługi, na skutek udostępnienia przez Usługobiorcę urządzeń informatycznych oraz loginów i haseł (w systemie offline) lub loginów i haseł (w systemie online);

5. Zamówieniu – należy przez to rozumieć ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Usługobiorcę, w formie elektronicznej lub pisemnie, w oparciu o formularz udostępniony przez Usługodawcę, którą Usługobiorca jest związany trzy dni;

6. Umowie – należy przez to rozumieć odpłatną umowę o świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na skutek przyjęcia przez Usługodawcę Zamówienia, w sposób określony w niniejszych Warunkach;

7. Usługobiorcy – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą Umowę;

8. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę
bezpośrednio nie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9. Cenniku – należy przez to rozumieć cennik Usługodawcy opublikowany na stronie https://netzdata.pl/cennik/ określający
wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi. Cennik może ulec zmianie w trakcie trwania okresu
wskazanego w zamówieniu wyłącznie o wskaźnik inflacji. Zmiana ceny może nastąpić jeden raz w roku kalendarzowym. W
przypadku automatycznego przedłużenia umowy ceny mogą zostać zmienione w oparciu o aktualny cennik Usługodawcy;

10. Własności intelektualnej – należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne,
zarejestrowane i niezarejestrowane prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, należące do Usługodawcy;

11. Pakiecie Podstawowym – pakiet dostępu do Spektrum zawierający moduły: Kontrahenci, Dokumenty, Obiegi, Pulpit
Użytkownika, Ustawienia;

12. Pomocy technicznej – należy rozumieć usługę świadczoną przez Usługodawcę polegająca na wsparciu merytorycznym i
technicznym w eksploatacji systemu SPEKTRUM, w szczególności: konsultacje w zakresie funkcjonalnym, konfiguracji sprzętu, zgłaszanie usterek oraz braki dostępu. W ramach pomocy nie są prowadzone szkolenia i usługi wdrożeniowe;

13. Administrowaniu systemem – należy rozumieć usługę świadczoną przez Usługodawcę polegająca na parametryzacji
systemu SPEKTRUM, w szczególności: zakładaniu/modyfikacji kont Użytkowników i uprawnień w SPEKTRUM,
zakładaniu/modyfikacji schematów obiegów dokumentów, modyfikacji innych parametrów systemu.

§ 2. [ Ogólne zasady dostępu do Usługi ]

1. Warunkiem korzystania ze Spektrum jest spełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 dostęp do poszczególnych Modułów może być kupowany przez Usługobiorcę na podstawie osobnych Umów.

3. Warunkiem niezbędnym do zakupu dostępu do wszystkich Modułów jest zakupienie dostępu do Pakietu Podstawowego.

4. W razie zakończenia obowiązywania Umowy obejmującej Pakiet Podstawowy przed zakończeniem obowiązywania Umowy obejmującej moduły zgodnie z kolejnymi Umowami, Umowa obejmująca Pakiet Podstawowy ulega wydłużeniu do czasu zakończenia Umowy obejmującej moduły zgodnie z kolejnymi Umowami.

5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z wersji offline Spektrum są następujące:

a. Serwer i architektura sieciowa -wymagania minimalne zapewniające płynne działanie aplikacji:

i. Procesor serwerowy 64 bit,

ii. Pamięć RAM 4GB nie wliczając zapotrzebowania na pracę systemu operacyjnego,

iii. Prędkość interfejsu sieciowego –minimum 54 Mb/s (Wi-Fi),

iv. System operacyjny –aktualnie wspierany przez producenta (Microsoft) system operacyjny z rodziny Windows Server,

v. Dostęp do sieci Internet,

vi. Otwarty na firewallu port protokołu https/https oraz protokołu FTP.

b. Komputer, na którym dokonywana jest rejestracja dokumentów w przypadku użycia dedykowanego zestawu: drukarka etykiet Zebra obsługująca język EPL2 i skaner Fujitsu z serii „fi”:

i. aktualnie wspierany przez producenta system z rodziny Windows –z zainstalowanymi aktualizacjami dotyczącymi framework .NET,

ii. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 lub inna zgodna ze standardami przeglądarek wyżej wymienionymi z włączoną obsługą JavaScript,

iii. Pamięć RAM 2 GB nie wliczając zapotrzebowania na pracę systemu operacyjnego,

iv. Rozdzielczość ekranu min. FullHd -1920px x 1080px,

v. Aplikacja CookieBarcode lub Spektrum Tools dostarczona wraz ze Spektrum,

vi. Zainstalowane i odpowiednio skonfigurowane wg instrukcji drukarka Zebra i skaner Fujitsu,

vii. Połączenie sieciowe z serwerem Spektrum poprzez przeglądarkę internetową i FTP (upload plików ze skanera).

c. Komputer użytkownika Spektrum lub rejestratora w przypadku niekorzystania z rozwiązania dedykowanego: drukarka Zebra i skaner Fujitsu serii „fi”:

i. aktualnie wspierany przez producenta system z rodziny Windows –z zainstalowanymi aktualizacjami dotyczącymi framework .NET,

ii. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer 11 lub inna zgodna ze standardami przeglądarek wyżej wymienionymi z włączoną obsługą JavaScript,

iii. Pamięć RAM 2 GB nie wliczając zapotrzebowania na pracę systemu operacyjnego,

iv. Rozdzielczość ekranu min. FullHd – 1920px x 1080px

v. Połączenie sieciowe z serwerem Spektrum.

6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z wersji online Spektrum są następujące:

a. Komputer,na którym dokonywana jest rejestracja dokumentów w przypadku użycia dedykowanego zestawu: drukarka Zebra i skaner Fujitsu z serii „fi”;

Jak w punkcie 5 b.

b. Komputer użytkownika Spektrum lub rejestratora w przypadku niekorzystania z rozwiązania dedykowanego drukarki Zebra i skanera Fujitsu serii „fi”;

Jak w punkcie 5 c.

7. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności koszty dostępu do sieci Internet.

§ 3. [ Umowa ]

1.Zawarcie Umowy następuje na podstawie Zamówienia, w którym Usługobiorca określa Moduły, z których chce korzystać,
liczbę Użytkowników, nazwę, dokładny adres i NIP, adres e-mail, dane osoby upoważnionej do kontaktu z Usługodawcą.

2. Zamówienie może być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w sieci Internet pod
adresem: https://netzdata.pl/zamowienie.

3. Zamówienie może być składane w formie pisemnej podmiotowi upoważnionemu do działania w imieniu i na rzecz
Usługodawcy, faksem przesłanym na numer +48 58 551 14 45, lub mailem na adres spektrum@netzdata.pl. W wypadku
złożenia Zamówienia w formie pisemnej, podmiotowi upoważnionemu do działania w imieniu i na rzecz Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę, w formie elektronicznej lub faksem, Usługodawca przesyła na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i przystąpienia do jego realizacji, zawierającą dane Usługobiorcy, informację o udostępnianych Modułach, łączne miesięczne wynagrodzenie za świadczenie Usługi.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania wiadomości,o której mowa w ust. 4 powyżej przez Usługodawcę.

6. Umowa jest zawierana na okres wskazany w Zamówieniu, z opcją automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony z
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że Usługobiorca złoży pisemne oświadczenie o braku zamiaru
kontynuowania Umowy. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy, konfiguracja systemu (ilość użytkowników,
moduły oraz funkcjonalność) nie ulegają zmianie.

7. Wynagrodzenie należne Usługodawcy będzie płatne przez Usługobiorcę do 14 dnia każdego miesiąca, świadczenia Usługi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

8. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT.

§4. [ Dostarczenie i instalacja Spektrum offline]

1.W wypadku Usługi świadczonej w wersji offline, Usługodawca zobowiązuje się do zainstalowania i skonfigurowania
oprogramowania oraz sprzętu do drukowania kodów kresowych i skanowania w środowisku roboczym Usługobiorcy za
dodatkowym wynagrodzeniem.

2. Wynagrodzenie za usługi z § 4 pkt 1 będzie indywidualnie ustalane z każdym Usługobiorcą w zależności od warunków
sprzętowych, systemowych i ilości sprzętu do zainstalowania i skonfigurowania.

3. Instalacja i konfiguracja nastąpią zdalnie z wykorzystaniem dostępu poprzez VPN, RDP lub TeamViewer. Usługobiorca jest
zobowiązany osobiście podłączyć drukarki kodów i skanery zgodnie z zaleceniami Usługodawcy.

4. Czas dostępu do Usługi w wersji offline jest liczony od chwili zakończenia instalacji i konfiguracji, chyba, że Strony ustalą inny termin rozpoczęcia naliczania czasu dostępu.

§ 5. [ Logowanie do Spektrum online]

Logowanie do Spektrum online odbywa się poprzez:

1. Wejście na stronę https://s.netzdata.pl.

2. Wpisanie posiadanego loginu i hasła w odpowiednich polach.

3. Kliknięcie przycisku „zaloguj się”.

§ 6. [ Gwarancje dostępu do Usługi online]

Usługodawca gwarantuje dostęp do Usługi online w czasie i na zasadach określonych Warunkami, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:

1. Ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.

2.Awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie sieci energetycznej).

3. Konserwację sprzętu i oprogramowania, trwającą jednak łącznie nie więcej niż 12 godzin miesięcznie.

4.Przerwy związane z koniecznością aktualizowania Spektrum.

§ 7. [Licencja]

1. Zawarcie Umowy oznacza jednocześnie udzielenie Usługobiorcy przez Usługodawcę niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie ze Spektrum w czasie trwania Umowy.

2. Licencja na korzystanie ze Spektrum nie uprawnia Użytkownika do:

a. Tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Usługodawcy;

b. Rozpowszechniania informacji pobranych ze Spektrum, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

c. Udzielania sublicencji;

d.Dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania Spektrum.

3. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Usługobiorcę lub Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 8. [ Reklamacje ]

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi.

2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej, wysyłając wiadomość na adres Usługodawcy.

3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszych Warunkach.

4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające z:

a. Błędów lub pomyłek Użytkownika;

b. Nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;

c. Działalności osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada.

5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Usługobiorcy wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. [ Dane Usługobiorcy importowane i wprowadzane do Spektrum ]

1. Wszelkie informacje i dane importowane przez Użytkowników działających w imieniu i na rzecz Usługobiorcy do Spektrum stanowią jego wyłączną własność.

2. Usługobiorca może je w każdym czasie w okresie trwania Umowy dowolnie zmieniać lub usuwać, przy czym Usługodawca nie gwarantuje, że dane przeniesione ze Spektrum będą nadawały się do bezpośredniego odtworzenia w innym, podobnym systemie informatycznym.

3. Wszelkie dane i informacje zaimportowane i wprowadzone do Spektrum w wersji online zostaną usunięte po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za charakter i treść danych i informacji importowanych i wprowadzanych do Spektrum.

5. Usługobiorca zapewnia, że charakter i treść danych importowanych i wprowadzanych do Spektrum w wersji online będzie w pełni zgodna z prawem i nie będzie naruszała praw osób trzecich.

6. Usługodawca, może udostępnić dane i informacje zaimportowane i wprowadzone do Spektrum przez Użytkowników działających w imieniu i na rzecz Usługodawcy, wyłącznie:

a. Swoim pracownikom, lub osobom pozostającym w stałych stosunkach cywilnoprawnych – w związku z obsługą techniczną Spektrum;

b. Uprawnionym organom państwowym.

7.Wszelkie dane osobowe zaimportowane przez Usługobiorcę do Spektrum w wersji online są przetwarzane wyłącznie przez niego. O ile będzie to niezbędne w celu utrzymania i serwisowania Spektrum, Usługobiorca upoważni Usługodawcę do administrowania danymi osobowymi w niezbędnym zakresie.

8. Usługodawca zapewnia środki bezpieczeństwa danych zaimportowanych do Spektrum w wersji online zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie: https://netzdata.pl/bezpieczenstwo-danych/. Środki bezpieczeństwa danych mogą być zmieniane przez Usługodawcę, o ile nie pogorszy to ich jakości.

9. Wszystkie dane przetwarzane przez Usługodawcę w celu zapewnienia sprawności działania Spektrum, zabezpieczenia danych przed utratą integralności oraz zabezpieczenia przed utratą danych są przetwarzane zgodnie z polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych w Spektrum online zamieszczoną na stronie https://netzdata.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10. [ Rozwiązanie Umowy]

1. W razie naruszenia przez Usługobiorcę lub działającego w jego imieniu i na jego rzecz Użytkownika postanowień Warunków, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej Usługodawcy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń skierowanym do Usługobiorcy, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą, bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

2. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Usługobiorcy pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

3. Usługobiorca może odstąpić od umowy z Usługodawcą za 30 dniowym pisemnym uprzedzeniem, płacąc odstępne w
wysokości 100 złotych (słownie: sto złotych) za każdy miesiąc świadczenia Usługi jaki pozostał do końca trwania Umowy.

4. W wypadku,gdy Usługobiorca zwleka z płatnością wynagrodzenia należnego Usługodawcy powyżej 7 dni, Usługodawca ma prawo włączyć komunikat w systemie o braku płatności.

5. W wypadku,gdy Usługobiorca zwleka z płatnością wynagrodzenia należnego Usługodawcy powyżej 14 dni, Usługodawca może:

a. Bez dodatkowego uprzedzenia zablokować dostęp do Spektrum do momentu zapłaty za zaległości;

b. I/lub wypowiedzieć Umowę.

§ 11. [ Odstąpienie od umowy Konsumenta]

Konsument oraz przedsiębiorca o prawach konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma
prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne
zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku gdy Konsument oraz przedsiębiorca o prawach
konsumenta otrzymał świadczenie będące przedmiotem umowy w całości.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument oraz przedsiębiorca o prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi oraz przedsiębiorcy o prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 12. [ Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument oraz przedsiębiorca o prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z
zawartej umowy,

b. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

d. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

e. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. [ Serwis techniczny, pomoc, aktualizacja, administrowanie systemem]

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Spektrum jest systematycznie rozwijaną aplikacją informatyczną i będzie aktualizowana w trakcie trwania Umowy w celu zapewnienia coraz lepszych rozwiązań funkcjonalnych. Częstotliwość aktualizacji zależy wyłącznie od planów produkcyjnych Usługodawcy.

2. Usługodawca zapewni Usługobiorcy pomoc techniczną, w dni pracujące w godzinach 9:00 – 16:00. Rejestracja zgłoszeń za pomocą poczty e-mail pod adresem helpdesk@netzdata.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 58 5515272.

3. Usługodawca nie świadczy usług pomocy technicznej Usługodawcy w przypadku opóźnienia w opłacie abonamentu za dostęp do systemu.

§ 14. [ Gwarancja i Odpowiedzialność ]

1. Usługodawca nie odpowiada za wady będące wynikiem okoliczności niezależnych od Usługodawcy lub jego podwykonawców lub niewłaściwego korzystania ze Spektrum.

2. Wyłącza się uprawnienia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

4. W każdym przypadku, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

5. Usługobiorca zobowiązuje się względem Usługodawcy, że osoby trzecie nie będą wysuwały roszczeń względem Usługodawcy związanych z treścią informacji przesyłanych, rozpowszechnianych, kopiowanych za pomocą Spektrum.

6. Jeśli jednak osoby trzecie wystąpią wobec Usługodawcy z roszczeniami z tytułu, o którym mowa w ust.6 powyżej, Usługobiorca zapłaci Usługodawcy odszkodowanie obejmujące wszelkie koszty i wydatki, które Usługodawca poniósł z tego tytułu, w tym honoraria i koszty porad prawnych. Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić bezpośrednio osobie trzeciej podnoszącej roszczenie całą sumę, której żądała od Usługodawcy.

§ 15. [ Postanowienia końcowe]

1. Prawa Usługobiorcy wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen poszczególnych Modułów. Zmiana ceny nie dotyczy zawartych i wykonywanych Umów.

3. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ustalenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie zmiany Warunków zostaną podane do wiadomości Usługobiorców poprzez ich opublikowanie na stronie https://netzdata.pl. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Warunków wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

5. Usługobiorca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie domniemaniem prawidłowego doręczenia pism na adres wskazany w Umowie lub ostatni adres, o którego zmianie poinformował Usługobiorca.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle Warunków będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Powyższe OWU obowiązuje od dnia 1 września 2021.

Wszystkie wersje OWU:

Obowiązuje od 1 stycznia 2023: OWU_01012023_sig.pdf

Obowiązuje od 1 września 2021: OWU_20210901_sig.pdf

Wersja 1: OWU_ver1.pdf

Porozmawiajmy o tym, jak Extracto może wspomóc
działanie Twojej firmy.

Extracto wspomaga prowadzenie biznesu generując realne oszczędności. Zapraszamy do rozmowy i prezentacji rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb.